فعالیت

محل چاپ

نوع نشریه

زبان

گستره توزیع

زمینه فعالیت

ترتیب انتشار

سردبیر

مدیرمسئول

نام نشریه

ردیف

غیر فعال

تهران

روزنامه ای

فارسی

شهرستان قروه

سیاسی،فرهنگی،

اجتماعی

ماهنامه

مهدی انور

علی خداویسی

عرشیا

1

فعال

همدان

روزنامه ای

فارسی

شهرستان قروه

آموزشی، تحلیلی،

هفته نامه

شورای سردبیری

سیدعماد حسینی

روژ روند

2

غیر فعال

-

روزنامه ای

فارسی

شهرستان قروه

فرهنگی، اجتماعی سیاسی

ماهنامه

مهدی انور

چنگیز اردلان

بدر

3

فعال

همدان

روزنامه ای

فارسی

شهرستان قروه

فرهنگی، اجتماعی سیاسی

ماهنامه

بلال شانواز

بلال شانواز

مهردلبران

4


فعال


 قروه روزنامه ای
 فارسی

شهرستان قروه


 فرهنگی ،اجتماعی،خبری
 دوماهنامه
 صباح سلطانی
 انجمن دفاع از حقوق معلولین قروه
  باران

5