موسسات قرآنی

ردیف

موسسه

زمینه فعالیت

مدیر مسئول

شهرستان

محل

1

موسسه قرآن وعترت النجم

فعالیت قرآنی

فهیمه خالدیان

قروه

حوزه علمیه خواهران

 

2

موسسه قرآن وعترت نورثقلین

فعالیت قرآنی

خدیجه مخدومی

قروه

کانون ولایت

 

3

موسسه قرآن وعترت کوثر

فعالیت قرآنی

زهرا مالکی

قروه

قروه- مجتمع فردوسی