لیست کانون های تبلیغاتی

 

ردیف

نام کانون

صاحب امیتاز

مدیر مسئول

سال تاسیس

 فعالیت

1

کوثر

سید عرفان حسینی

سید عرفان حسینی

5/32-1755/15 13/2/86

 فعال

2

طرح نو

لاله خادمی

لاله خادمی

33-32-16346/15 18/12/87

 فعال

3

ایران رهنما

منوچهر رضاوندی

منوچهر رضاوندی

17/9/81

11494/15

  غیر فعال

4

زیر آسمان قروه

وحید  نعمتی

سیده لعیا ولی نیا

32-12352/15

18/11/84

 فعال

5

انتخاب ماندگار

شیرین حیدری

شیرین حیدری

8/3/92

2768/92/15

 فعال

6

آریا فر

حدیث عبدالملکی

حدیث عبدالملکی

12/6/92

5820/92/15

 فعال

7

طلوع قروه

فردین رمضانی

سمیه رمضانی

20/6/92

6468/92/15

 فعال

8

سپید

محمد حسین رحیمی

محمد حسین رحیمی

32-5474/15

 29/5/85

 غیر فعال

9

 

پژواک غرب

سجا دیوسفی

سجاد یوسفی

1392

 فعال

10


فانوس خیال قروه
 میلاد محمد پناه
 میلاد محمد پناه

15/95/3479

1395


 فعال