انجمن های فرهنگی هنری

 

ردیف

نام انجمن

مسئول انجمن

محل انجمن

1

انجمن نمایش قروه

یونس صحرا رو

مجتمع فردوسی

2

خوشنویسان قروه

محمدرضاخداویسی

کتابخانه عمومی شهید مدرس

3

انجمن ادبی دلبران

عباس سنتی

کتابخانه عمومی دلبران

4

انجمن ادبی فردوسی قروه

مهدی انور

کتابخانه عمومی شهید مدرس

5

انجمن شعر آئینی عاشورایی قروه

علیرضا شیخ جعفری

مجتمع فردوسی

6

انجمن قرآن خواهران قروه

زهرا صادقی

مجتمع فردوسی

7

عکاسان قروه

جوادعبدالملکی

مجتمع فردوسی

8

موسیقی قروه

مسیح ا... زارعی

مجتمع فردوسی

9

هنرهای تجسمی قروه

رخشنده احمدخانی

مجتمع فردوسی