آموزشگاههای هنری

ردیف

نام آموزشگاه

مدیر مسئول/صاحب امتیاز

تاریخ تأسیس

شماره اعتبارنامه

آدرس

1

خوشنویسی زیبا

علیرضا عرفانی

1382

3882/15

خیابان شریعتی - مکان سابق آموزشگاه سیمیا

2

آموزشگاه سایه روشن

الهه نظری

1388

31-2799/15

خ سید جمال کوچه شهید پناهی - درمانگاه تامین اجتماعی

3

نقاشی (آپادانا)

رخشنده احمد خانی

1388

31-9725/15

خ شریعتی کوچه میراث فرهنگی

4

اندیشه

(نقاشی)

محمد شاهرخی

1382

33-5115/15

قروه-خیابان جمهوری اسلامی شرقی

5

آموزشگاه آزاد کامپیوتر ایرسا

میعاد شاهرخی

1392

 

خ شریعتی چ راه بوعلی